ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2013-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania: A. Adaptacja cz. pomieszczeń G O K do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach B. Wykonanie projektu arch.-konstr. dotyczącego wykonania podjazdu, zadaszenia, schodów ...
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja budynku GOK (PDF, 239.8 KiB)
 • Załącznik 1 - Program Funkcjonalno Użytkowy (plik skompresowany - 114 MB) (ZIP, 114.3 MiB)
 • Załącznik 6 (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 646.3 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2013-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 424.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania nr 1 (PDF, 95.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 25.9 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2013-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług: doradztwa zawodowego, psychologicznych oraz ekonomii społecznej, dla 15 uczestników Projektu ,Czas na młodych realizowanego przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 , Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, działanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 268 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (PDF, 189.4 KiB)
 • Ogłoszenie - plik pdf (PDF, 240.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 196.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 193.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie (PDF, 194.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (PDF, 187 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowu - psycholog (PDF, 208.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy - doradztwo zawodowe (PDF, 201 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy - ekonomia społeczna (PDF, 195.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 207.1 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2013-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik - Zarządzenie Wójta nr 36 (PDF, 124.2 KiB)
 • Załącznik - uchwała RIO (PDF, 362 KiB)
 • Załącznik - Sprawozdania Rb - plik spakowany (ZIP, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmodyfikowana (PDF, 134.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1 (PDF, 24.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów nr 2 (PDF, 58.8 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na pytania oferentów nr 2 (PDF, 477.7 KiB)
 • Załącznik 2 - Sprawozdania RB - II kwartał 2013 r. (ZIP, 700.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 29.6 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2013-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci w roku szkolnym 2013/2014 do szkół położonych w gminie Wydminy w miejscowościach: Gawliki Wielkie, Talki, Wydminy, Zelki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz dzieci (PDF, 93.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta wykonawcy (PDF, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 36.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - zakres zamówienia (PDF, 39.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy - Regulamin dowożenia (PDF, 37.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.5 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2013-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu 50 plus...
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 404.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (PDF, 98.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie nr 1 (PDF, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie nr 2 (PDF, 95.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie nr 3 (PDF, 95 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (PDF, 85.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz bazy (PDF, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 106.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 206.7 KiB)
 • Unieważnienie w części VI i VII (PDF, 190.1 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2013-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-19 10:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa dróg gminnych w m-ściach Cybulki, Sucholaski, Ranty, Pietrasze, Orłowo, Gawliki Małe, Malinka i Okrągłe w ramach funduszów sołeckich 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 246.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - plik spakowany (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 2 - zakres robót (PDF, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar robót (PDF, 92.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 26.6 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2013-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 136019N w m. Mazuchówka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 241.3 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 121.3 KiB)
 • Załącznik 1 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (plik spakowany) (ZIP, 177.2 KiB)
 • Załącznik 2 - zakres robót (plik spakowany) (ZIP, 163.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 26.9 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2013-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont świetlicy w Szczepankach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 281.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 794.9 KiB)
 • STWiORB (PDF, 638.7 KiB)
 • Projekt (ZIP, 13.2 MiB)
 • odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania (PDF, 45.8 KiB)
 • opis techniczny przyłączy sanitarnych. (PDF, 492.2 KiB)
 • dokumentacja rysunkowa do przyłączy sanitarnych. (PDF, 699.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 28.7 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2013-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-10 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług: doradztwa zawodowego, doradztwa socjoterapeutycznego, treningu autopromocji i komunikacji interpersonalnej dla 13 uczestników w ramach Projektu Równe Szanse realizowanego przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 188.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (PDF, 101.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (PDF, 105.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 106.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy - doradca (PDF, 120.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy - socjoterapeuta (PDF, 118.3 KiB)
 • Załacznik nr 4 - wzór umowy - trener (PDF, 118 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie - grupa kapitałowa (PDF, 98.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 360.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji