ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyDrukuj informację Zamówienie publiczne: Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szczegóły informacji

Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Urząd Gminy Wydminy

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 588426-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-10-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-10-02 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-09-23 przez Martyna Choroszewska

Treść:

Ogłoszenie nr 588426-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.
 
Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Rybactwo i Morze
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Wydminach, krajowy numer identyfikacyjny 54090800000000, ul. pl. Rynek  42370 , 11-510  Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 421 00 83, e-mail m.choroszewska@ug-wydminy.pl, faks 87 421 00 83.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wydminy.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wydminy.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy
Numer referencyjny: KK.271.107.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, lamp solarnych szt. 2, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach” dofinansowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków, 3) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego tj. powstanie placu zabaw o charakterystyce rybackiej m.in. nawiązujący do wody i zwierząt wodnych, w postaci: a) Statek składający się z co najmniej dwóch pomostów tunelowych, koła do sterowania, trapu z liną wspinaczkową, ścianki wspinaczkowej: Urządzenie przeznaczone dla grupy dzieci powyżej 45, Wymiary urządzenia powyżej długość 12m x szerokość 4,5m, kotwy, drewno klejone warstwowo, daszki zabezpieczenia HDPE, podesty z powierzchnią antypoślizgową, Słupy nośne o przekroju co najmniej 12 cm osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą kotew, panele trójwarstwowe z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami, nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie okucia i łączniki lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Urządzenie posadowione poniżej gruntu. b) zestaw zabawowy/konstrukcyjny składający się z co najmniej trzech zjeżdżalni różnej wysokości (w tym dwie zjeżdżalnie proste, jedna ślimakowa), pomostu linowego i tunelowego, trapu wspinaczkowego, przeznaczony dla grupy dzieci powyżej 20 osób. Wymiary urządzenia powyżej długość 10m x szerokość 3m. Słupy nośne o przekroju co najmniej 9 cm osadzone za pomocą kotew, panele trójwarstwowe z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie okucia i łączniki lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Urządzenie posadowione poniżej gruntu. c) Deska windsurfingowa z serii urządzeń sprężynowych. Zabawa na niej odbywa się na stojąco. Elementy wykonane z rury stalowej, konstrukcja osadzona na sprężynie stalowej, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, elementy stalowe zabezpieczone przez lakierowanie proszkowe. d) Urządzenie sprężynowe np. delfin, ryba, rekin (tematyką związane z wodą). Zabawa na nim odbywa się na siedząco. Elementy wykonane z rury stalowej, konstrukcja osadzona na sprężynie stalowej, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, elementy stalowe zabezpieczone przez lakierowanie proszkowe. e) Huśtawka z możliwością montażu dwóch różnych siedzisk: jedno typu "Bocianie gniazdo", drugie proste siedzisko bez oparcia. Długość powyżej 5 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne. f) Huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo, siedzisko umożliwiające zabawę nawet kilkorgu dzieciom jednocześnie o szerokości co najmniej 1m. Wykonane z trwałych lin, łańcuchy i łączniki wykonane z wysokogatunkowej stali gwarantującej bezpieczeństwo i trwałość. Otulina z pianki polietylenowej. Łańcuchy i łączniki odporne na działanie czynników atmosferycznych. g) Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym. Wymiary siedziska szerokość w granicy 16-23 cm x długość w granicy 40-45 cm, wysokość w granicy 175-180 cm. Łańcuchy i łączniki odporne na działanie czynników atmosferycznych. h) Trampolina – zamontowana na betonowym fundamencie wyprofilowanym na spodzie. Górna powierzchnia trampoliny wyłożona bezpieczną nawierzchnią wykonaną EPDMu. Mata do skakania wykonana z modułowych łączników z tworzywa sztucznego. Powierzchnia maty 100 x 100 cm. Odporna na wandalizm. Odporna na warunki atmosferyczne. Konstrukcja w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej. i) Dostawę i montaż dwóch lamp solarnych, wysokość słupa 5m, o parametrach nie gorszych niż: panel 1x270W poli, akumulator żelowy 100Ah, moc źródła światła regulowana 15-50w, system ściemniania. j) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM o grubości co najmniej 50 mm, o powierzchni ok. 255 m2. Nawierzchnia bezpieczna musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do uprawiania dyscyplin sportowych w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor zielony, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 9) być przepuszczalna dla wody, 10) być mrozoodporna, 11) być antypoślizgowa, 12) być odporna na promieniowanie UV. k) uporządkowanie terenu. Urządzenia placu zabaw opisane w ust. 3 pkt 3 lit. a – h, muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” lub równoważnej. Nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. j, musi być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm PN-EN 1177+AC:2019-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia” lub równoważnej, PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” lub równoważnej. 4) Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 5) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy przed rozpoczęciem montażu. 6) Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu, montażu, b) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia placu zabaw oraz inne elementy wyposażenia na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów wyposażenia, c) Po przekazaniu placu budowy i montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, d) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, d) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, e) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, f) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, g) Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2019 r. poz.155) i dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, g) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, h) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika robót, i) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: pisemne oświadczenie kierownika robót, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczane urządzenia placu zabaw odpowiadają normie PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnej, certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 4 pkt. 6 odpowiada aktualnym normom PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnym. 7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 9) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 10) W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, nazwa własna) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z zakresem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi leży po stronie Wykonawcy robót. Roboty należy wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie, w celu wykonania zamówienia przynajmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, oraz ta osoba będzie posiadała doświadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej 1 robocie budowlanej odpowiadającej zakresowi zamówienia tj. budowa/przebudowa placu zabaw (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7) b) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 2 dostawy wraz z montażem urządzeń placu zabaw, na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8); c) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę spośród wykonawców występujących wspólnie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a ) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej dwie dostawy wraz z montażem urządzeń placu zabaw na kwotę urządzeń nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto każda z dostaw, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: a.1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a.2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1) (Załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca wpisuje jedynie takie zamówienie do Wykazu. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. dane co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). (Załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) zdjęć, widoku zaoferowanych urządzeń placu zabaw wraz z opisem określającym w szczególności zaoferowaną kolorystykę, wymiary, elementy składowe urządzenia, wiek użytkowników (np. w postaci kart technicznych urządzeń) - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b) oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie autentyczności zdjęć/widoku i opisu zaoferowanych urządzeń placu zabaw – (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 5 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 10) 5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) . 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Wydminy Nr 05936400002004000244190001 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za skuteczny termin wniesienia wadium przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, co wymaga udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego; b) zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (odbiegających od naturalnie występujących w danej porze roku), uniemożliwiających wykonywanie zamówienia w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza, ulewy – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia, co wymaga udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego. 3. Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę umowy – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmiany leży udokumentowanie powstałej okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Choroszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 12:16:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 12:18:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-19 17:08:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony