ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy III.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy III.

Szczegóły informacji

Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy III.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 168823 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-08-13 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-08-13 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-08-05 przez Elżbieta Sosnowska

Treść:

Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy III.
Numer ogłoszenia: 168823 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach , ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4210117, faks 87 4210117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy III..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i armatury łazienkowej w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci, dostawa wyposażania do pomieszczeń do nauki przeznaczonych dla oddziałów zerowych tj. mebli, sprzętu do utrzymania czystości, wyposażenia wypoczynkowego, zabezpieczeń grzejników oraz dostawa i montaż rolet.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.51.44.00-2, 39.71.23.00-9, 39.71.32.10-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.19.00-0, 44.11.22.00-0, 44.22.12.00-7, 44.41.13.00-7, 44.41.14.00-8, 44.41.10.00-4, 44.61.90.00-2, 30.19.50.00-2, 34.91.21.00-4, 39.14.31.10-0, 39.14.31.12-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinno być sporządzone w formie pisemnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury/wydminy_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego : Grunwaldzka 74, Wydminy, pokój nr 10...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, pokój nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia do łazienek dla Szkoły Podstawowej w Wydminach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia do łazienek: wc kompakt, uchwyt/pojemnik na papier toaletowy umywalka, dozownik/pojemnik do mydła, lustro, pojemniki na ręczniki, baterie zlewowe podesty do toalet, kabina z brodzikiem, Elektryczne suszarki do rąk, Drzwi łazienkowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.23.00-9, 44.22.12.00-7, 44.41.13.00-7, 44.41.14.00-8, 44.41.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia do łazienek do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia do łazienek: Nakładka zmniejszająca obwód ustępu, Podest do toalet i umywalek, Półka na kubeczki i ręczniczki - muszelki, Lustro łazienkowe Podajnik do mydła, Podajnik ręczników papierowych w listkach, umywalki, sedesy Elektryczne suszarki do rąk, Wyposażenie do toalet personelu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.23.00-9, 44.41.13.00-7, 44.41.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wyposażenia do łazienek do Szkoły Podstawowej w Zelkach...

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia: Lustro, Podajnik na mydło, Umywalka, Podgrzewacz wody, Glazura, Terakota, Sedes, Drzwi łazienkowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.19.00-0, 44.22.12.00-7, 44.41.13.00-7, 44.41.10.00-4, 44.61.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Wydminach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: regały, szafki, biurko, Stoły prostokątne, Krzesełka, stoły, szatnie, pojemniki, tablice suchościeralne , tablice korkowe 200 x 100, wykładzina dywanowa, rolety okienne, Pralka automatyczna, odkurzacz, odkurzacz piorący, Zestawy wypoczynkowy, kostki do siedzenia, poduchy sensoryczne...

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.32.10-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.22.00-0, 30.19.50.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: stoły, krzesła, Biurko, Dekoracje ścienne , Kosz na śmieci , Tablica korkowa 100x100 w drewnianej ramie, Dywan , Zakup i montaż rolet, Łóżeczko MAX, Zestaw wypoczynkowe, Kanapa słoneczna, Mała poduszka, Materac z granulatem, Meble do szatni, Odkurzacz profesjonalny piorący, Wózek sprzątający..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.22.00-0, 44.61.90.00-2, 30.19.50.00-2, 34.91.21.00-4, 39.14.31.10-0, 39.14.31.12-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Talkach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: stoły, krzesła, szafy, regały, biblioteczka, Dywany, Materace, Dekoracja, Tablice korkowe, Wyposażenie wypoczynkowe - puff, poduchy, Zestaw wypoczynkowy- kostki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.51.61.20-9, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 44.11.22.00-0, 30.19.50.00-2, 39.14.31.12-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zelkach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: Wózek sprzątający, Odkurzacz piorący, Zestaw regałów, Stoły, Krzesła, Biurko, Tablica korkowa, Wykładzina, Szafki, Półka na 20 kubków, Rolety okienne z montażem, Kolorowa kanapa wypoczynkowa, puffy, siedziska, Meble do szatni..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.34.30-6, 39.51.54.10-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-05 17:19:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-05 17:43:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-18 11:27:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony