ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach, Talkach, Zelkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy VDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach, Talkach, Zelkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy V

Szczegóły informacji

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach, Talkach, Zelkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy V

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 284662 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-09-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-09-05 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-08-27 przez Elżbieta Sosnowska

Treść:

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach, Talkach, Zelkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy V
Numer ogłoszenia: 284662 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach , ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4210117, faks 87 4210117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy szkołach w Wydminach, Talkach, Zelkach w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy V.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z: wytyczeniem urządzeń, wykonaniem wykopów, montażem odpowiednich (dla rodzaju urządzenia nawierzchni i warunków gruntowych) fundamentów prefabrykowanych lub wykonaniem stóp monolitycznych oraz z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, - wykonanie dostawy i instalacji nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami; - Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnymi wymaganiami Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producenta oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Prace winny być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie i wiedzę, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń - wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni zgodnie ze wskazaniami Producenta; - wykonanie ogrodzenia w SP Wydminy; - wydanie powykonawczej deklaracji Wykonawcy o zgodności z normami urządzenia zabawowego po jego zamontowaniu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.50.00-7, 37.53.52.20-5, 37.53.52.70-0, 34.92.82.00-0, 45.22.38.00-4, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży : - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ); - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, conajmniej 2 zadań w zakresie wykonania dostawy z montażem urządzeń zabawowo- rekreacyjnych i bezpiecznej nawierzchni - potwierdzonego dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty; w/w dowodami mogą być poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ); - Wykonawca posiada i przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty; - Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być sporządzone w formie pisemnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; - Konieczność zmiany terminu zakończenia z uwagi na: - siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawców, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; - zmiany w realizacji harmonogramu realizacji projektu, Strony przewidują nadto możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: - przedłużenia lub skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - działalności siły wyższej( np. klęski żywiołowe, niesprzyjające warunki pogodowe, strajki) mającej bezpośredni wpływ na terminowe zakończenie realizacji zadania, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, -działania osób trzecich lub organów administracji publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; - jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w zakresie zamówienia; Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy. Zmiany dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. 6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury/wydminy_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Szkół, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Szkół w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, pokój nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i montaż urządzeń zabawowych , bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na placu zabaw przy szkole w Wydminach;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z: wytyczeniem urządzeń, wykonaniem wykopów, montażem odpowiednich (dla rodzaju urządzenia nawierzchni i warunków gruntowych) fundamentów prefabrykowanych lub wykonaniem stóp monolitycznych oraz z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, - wykonanie dostawy i instalacji nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami; - wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni zgodnie ze wskazaniami Producenta; - wykonanie ogrodzenia w SP Wydminy;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.50.00-7, 37.53.52.20-5, 34.92.82.00-0, 45.22.38.00-4, 45.23.32.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy szkole w Talkach;..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z: wytyczeniem urządzeń, wykonaniem wykopów, montażem odpowiednich (dla rodzaju urządzenia nawierzchni i warunków gruntowych) fundamentów prefabrykowanych lub wykonaniem stóp monolitycznych oraz z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, - wykonanie dostawy i instalacji nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami; - wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni zgodnie ze wskazaniami Producenta;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.52.20-5, 45.22.38.00-4, 45.23.32.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy szkole w Zelkach;..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z: wytyczeniem urządzeń, wykonaniem wykopów, montażem odpowiednich (dla rodzaju urządzenia nawierzchni i warunków gruntowych) fundamentów prefabrykowanych lub wykonaniem stóp monolitycznych oraz z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, - wykonanie dostawy i instalacji nowych urządzeń zabawowych wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA zgodnie z obowiązującymi normami; - wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni zgodnie ze wskazaniami Producenta;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.53.52.00-9, 37.53.50.00-7, 37.53.52.70-0, 45.22.38.00-4, 45.23.32.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-27 14:48:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-27 14:51:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-22 17:00:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony