ˆ

Ogłoszenia i pozostałe informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Grądzkie, obręb Grądzkie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-18 08:33:54 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-18 08:34:00 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 14 kwietnia 2017 roku
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w miejscowości Grądzkie, obręb Grądzkie
 
Wójt Gminy Wydminy działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), § 3 ust. 1, § 6 ust. 1, 3 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2008 roku (Nr 185, poz. 2715 ze zm.)
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Grądzkie, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlega obowiązkowi jego sporządzenia, a nadto jest wolna od wszelkich długów, ciężarów, hipotek przymusowych i ograniczeń w rozporządzaniu, nie toczą się w stosunku do nich żadne postępowania sądowe dotyczące własności, nie są przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych:
  1. Działka oznaczona nr geodezyjnym 170 o powierzchni 0,0522 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Giżycku prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00017245/6
Cena wywoławcza nieruchomości – 8 900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
Wadium wynosi 900,00 zł – które należy wpłacić na niżej wskazane konto bankowe, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminach pl. Rynek 1/1 o godzinie 1000
 
Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w terminie do dnia 23 maja 2017 roku na nasze konto bankowe nr 05 9364 0000 2004 0002 4419 0001 Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy o/Wydminy.
Osoba przystępująca do przetargu wpłaca wadium z określeniem licytowanej nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
            Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.
 
W przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli o nabycie nieruchomości majątku odrębnego zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.).
            Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ostateczny termin wpłaty wylicytowanej ceny po odliczeniu wadium kończy się w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Niedotrzymanie terminu wpłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 
Koszty związane z transakcją kupna-sprzedaży ponosi strona Nabywająca. W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanych działek przyszły Nabywca wykona
je we własnym zakresie i na własny koszt.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 
Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w miejscowym urzędzie nr tel. 87 421 00 83 lub 87 421 00 19 wew. 116
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Wydminy
                                                                                               /-/ mgr inż. Radosław Król
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Martyna Choroszewska Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Choroszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 08:33:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 08:34:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-02 11:30:08
Artykuł był wyświetlony: 614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu