Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2010

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w ROKU 2010

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-07 16:50:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała  Nr  XXX/173/2009

Rady  Gminy  Wydminy

z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) i art. 5 ust. 1, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009r Nr 56, poz. 458) Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2010 rok:
1)    od gruntów :
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
-   zajętych na prowadzenie działalności pola golfowego i wyciągów narciarskich –      0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
-   pozostałych - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -  4,04  zł od 1ha powierzchni,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,27 zł od 1m2 powierzchni,
2)    od budynków lub ich części :
a)    mieszkalnych  -  0,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  -  19,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  -  9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  -  4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 5,95 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem gospodarczych stanowiących własność (współwłasność), dzierżawionych lub najmowanych przez rencistów i emerytów, dla których określa się stawkę - 1,19 zł od 1m2  powierzchni użytkowej.

3)    od budowli  -  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2

1. Pomocą de minimis jest różnica między stawką podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a tiret 2, a stawką określoną w § 1 ust. 1 lit. a tiret 1, a jej stosowanie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r).
2. Obniżone stawki podatku od nieruchomości stosuje się, gdy kwota pomocy udzielona przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza 200 tys. euro, a przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro.
3. Stawki podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a tiret 1 uchwały, nie mają zastosowania do sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu  o pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r).
4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego:
a) zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych oraz informacji o każdej innej niż de minimis pomocy uzyskanej  nie tylko w okresie 3-letnim  dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały;
b) oświadczenia, że podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj.  nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).
5. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 4 traci prawo do stosowania stawek podatku od nieruchomości określonych w § 1 ust. 1 lit. a tiret 1 uchwały, od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX/111/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.


Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Romanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Romanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-07 16:49:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-07 16:50:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 13:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
973 raz(y)