Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

O Biuletynie

Szczegóły informacji

Informacja o biuletynie

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-16 11:57:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ  URZĘDU GMINY W WYDMINACH


"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 61


 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- innych przepisów na podstawie których Urząd Gminy realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie WORD, EXCEL lub  PDF. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader lub Firefox

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra iwłaściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.


MENU POZIOME

Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wydminach.
Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się powyższa/poniższa instrukcja.
Urząd Marszałkowski – otwiera stronę główną www.bip.warmia.mazury.pl realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na stronę składa się 112 Biuletynów Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Portal Wrota Warmii i Mazur – umożliwia przejście na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
Cyfrowy Urząd – umożliwia przejście na stronę, na której swoją sprawę w Urzędzie Marszałkowskim załatwisz drogą elektroniczną.


MENU WYSZUKIWANIE

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.


MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, referacie.
Informacje – informacje związane z pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Ostatnio dodane – zestawienie najnowszych informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej.


MENU PRZEDMIOTOWE


Statut – dokument zawierający treść Statutu Gminy Wydminy.
Urząd Gminy - Zakładka zawiera dane kontaktowe z Urzędem Gminy Wydminy oraz informacje dotyczące składu osobowego i stanowisk w UG Wydminy
Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Radę Gminy Wydminy. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, roku podjęcia uchwały, numeru sesji,  miesiąca lub wpisanie jego numeru. W drugiej zakładce zamieszczone są Zarządzenia Wójta Gminy Wydminy.
Ogłoszenia o naborze – tutaj znajduje się informacja o wolnych stanowiskach w urzędzie oraz stanowiskach, na które rozpoczął się już nabór. Znajdziesz też wyniki konkursów. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych ogłoszeń. Jest to powielona zakładka „Informacje o naborze”, rozszerzona o ogłoszenia o naborze do Jednostek Organizacyjnych podległych Gminie Wydminy.
Zamówienia publiczne – jest to powielona zakładka Zamówienia Publiczne w Menu Najnowsze Informacje. Z zestawieniem aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych. Także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań.
Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje dotyczące budżetu i jego zmian, a także o rocznym i kwartalnym wykonaniu budżetu.
Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Urzędzie Gminy w Wydminach. Znajduje się tu dokładny opis procedur towarzyszących ich realizacji i przyporządkowaniem do właściwych jednostek organizacyjnych, łącznie z danymi kontaktowymi osób zajmującymi się poszczególnymi sprawami.
Jednostki organizacyjne – w tym miejscu znajduje się lista jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy.
Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Radnych, Wójtów ,Sekratarza oraz pozostałych pracowników sprawujących funkcje kierownicze.
Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są informacje o postępowaniu w zakresie oddziaływania na środowisko
Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu , ich sprzedaży, kupnie, itp.
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Gminy..
Strategie, raporty, opracowania – zakładka zawiera opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.
Kontrole – tutaj znajdziesz informacje dotyczące organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wyznaczone komórki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, także plan kontroli oraz skrócone sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.
Inne ogłoszenia – w tej zakładce znajdują się różnego rodzaju ogłoszenia dotyczące spraw związanych z działalnością Urzędu Gminy, np. przeprowadzane konkursy (z wyłączeniem konkursów o naborze), informacje o dofinansowaniu różnych przedsięwzięć.
Informacje nieudostępnione – w tym miejscu można pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Wydminy, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.


MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki, np. kwestionariusz osobowy, pomocne do załatwienia spraw w UrzędzieGminy.
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-16 11:56:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-16 11:57:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-23 11:50:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6058 raz(y)