ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XLIV/18 z XLV posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 6 września 2018 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:14:36 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr XLIV/18
z XLV posiedzenia Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 6 września 2018 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 1016 do godziny 1146 w sali dolnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach. Posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad:
Lista obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
Lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato otworzyła XLV posiedzenie Sesji Rady Gminy. Powitała Wójta, Skarbnika, kierowników jednostek, Prezesa PUKiZradnych, sołtysów, zgromadzonych uczniów i pozostałych obecnych na sesji. Na sekretarza obrad wyznaczyła Pana Leszka Pałdynę, na co wyraził zgodę. W momencie rozpoczęcia obrad na sali 14 Radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Wszyscy Radni są zobligowani do złożenia oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed końcem kadencji.
Wójt Radosław Król: Oświadczenie musi odzwierciedlać stan majątkowy na dzień 14 września, bądź na dzień 16 września, to jest niedziela. Można wysłać 14 września, albo 17 września w poniedziałek. Niezłożenie oświadczenia jest karalne.
 
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad. Następnie spytała, czy są wnioski do porządku obrad.
Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wójt Radosław Król: Proszę o włączenie pod obrady sesji w punkcie 6 projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Ja w Internecie” powierzenie grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a w punkcie 7 projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z plenerowych siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Wydminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Zmieni się porządek obrad. Numeracja przesunie się. Punkt 6 będzie punktem 8 i o dwa punkty w górę. Zakończenie sesji, będzie punktem 14.
GŁOSOWANIE nad wnioskiem Wójta:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
GŁOSOWANIE nad zmienionym porządkiem obrad:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Porządek obrad zmieniono jednogłośnie.
 
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 21 czerwca 2018 r.
Brak uwag do protokołu.
GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Protokół został przyjęty.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie  z pracy Wójta  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Jakie przepisy pozwalają na zatrudnienie p.o. dyrektora?
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Prawo oświatowe.
 
 
 
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wydminy w zakresie wspierania rozwoju sportu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Do uchwały powinny być 3 załączniki. Proszę o rozdanie załączników, a Pana Wójta proszę o autopoprawkę.
Wójt Radosław Król: Proszę o wniesienie autopoprawki dotyczącej dołączenia załączników do projektu uchwał.
Opinia Komisji pozytywna.
Brak pytań.
GŁOSOWANIE po autopoprawce:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Ja w Internecie” powierzenie grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wójt Radosław Król: Projekt będzie realizowany za pośrednictwem szkół. W ramach tego zostanie zakupionych 12 komputerów, które później zostaną na wyposażeniu szkół.
Radna Elżbieta Januszkiewicz: Kto będzie to prowadził?
Wójt Radosław Król: Fundacja Wielkich Jezior mazurskich.
Opinia Komisji pozytywna.
Brak pytań.
GŁOSOWANIE:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
 
 
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z plenerowych siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Wydminy
Wójt Radosław Król: Dotyczy to trzech nowych siłowni, postawionych w ramach programu OSA, jak również istniejących już siłowni.
Radny Adam Szpak: Czy istnieje w gminie regulamin placów zabaw?
Wójt Radosław Król: Nie. Gdyż o tym decydują właściciele palców. Nie jest to zadanie gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę opracować z radą sołecką regulamin i go wywiesić.
Wójt Radosław Król: Sołectwa nie chcą, żeby ich place zabaw były ogólnodostępne.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jeżeli zabawki nie mają atestu, to nie jest to plac zabaw.
Opinia Komisji pozytywna.
Brak pytań.
GŁOSOWANIE:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 8 i 9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r.
1100 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Skarbnik Krystyna Truchan: Składam autopoprawkę. Zwiększyć dochody bieżące w dziale 801, rozdział 80101 § 2070 o kwotę 71 680 zł, jak również wydatki bieżące w dziale 801, rozdział 80101 § 2070 o kwotę 71 680 zł. Wszystkie kwoty z tym związane, zarówno w WPF jak i budżecie będą o te kwoty zwiększone.
1103 Radna Elżbieta Januszkiewicz powróciła na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 14 Radnych)
Opinie komisji pozytywne.
Brak pytań.
GŁOSOWANIE projektu zmiany WPF z autopoprawką:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
GŁOSOWANIE projektu zmiany w budżecie z autopoprawką:
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach.
Opinia komisji pozytywna.
Brak pytań.
GŁOSOWANIE:
ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 
Ad. 11
Interpelacje i zapytania Radnych
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato:
 1. Podczas prac przy kablowej sieci internetowej w Gawlikach Wielkich został ponad miesiąc temu rozkopany grunt przy tzw. schodkach i sterczą kable. Przy okazji tych robót została wywrócona tablica ogłoszeń, która leży pod płotem. Trzeba firmą która to prowadzi zobligować do postawienia tej tablicy.
Dyrektor SP w Gawlikach Wielkich Anna Skrypoczka: Jest to inwestycja szkolna. Firma która prowadzi prace nie miała pozwolenia Zarządu Dróg Powiatowych na zajęcie pasa drogowego i czeka teraz na pozwolenia.
 
 
Radny Adam Szpak:
 1. W Gawlikach Małych dzieci z rana do szkoły jadą autobusem o 7:20, a powrotny jest o 13:10. Jak dzieci kończą o 13, idą na obiad, to później muszą czekać na drugi kurs o 16. Dobrze by było zmienić godzinę powrotu.
 2. W tunelu koło Delikatesów Centrum, wieczorem różne rzeczy się dzieją. Mieszkańcy zgłaszają do mnie. Może tam bramę zrobić?
 3. Czy ruszyły roboty związane z budową kaplicy?
 4. Czyją własnością jest studnia w Rantach za świniarnią?
Radny Franciszek Majcher:
 1. Niszczeją kasztany przy dworcu. Mieszkańcy proszę o interwencję, jakoś je chronić trzeba.
 2. Przy okazji wywiadówek na ul. Szkolnej stoi wiele samochodów rodziców i często dochodzi tam do interwencji policji. Wnoszę o postawienie znaków, że podczas spotkań w szkole można tam parkować.
Radny Wiesław Dereziński:
 1. Chodzi mi o linie energetyczne. Wiszą nisko nad ziemią i jest ryzyko zaczepienia sprzętem rolniczym. Stwarzają zagrożenie dla rolników pracujących na polach.
 2. Rzeka Staświnka jest zarośnięta. W tym roku nie była koszona. Trzeba wystąpić do Wód Polskich o działanie w tym kierunku.
Radna Renata Bakun:
 1. Mam prośbę od mieszkańców Mazuchówki. Śmietniki na przystankach autobusowych są za małe. Czy można by tam postawić większy śmietnik?
 
Ad. 12
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedź Wójta na zapytanie Przewodniczącej Rady Gminy Grażyny Plato:
 1. Zainteresuję się sprawą. Zorientuję się w temacie i przekaże Pani Kierownik.
Odpowiedź Wójta na zapytania Radnego Adama Szpaka:
 1. Zwrócimy się o to do Dyrektor ZSO.
 2. Zagrodzić nie możemy. Tunel łączy komunikację. Na dzień dzisiejszy proponuję, żeby go oświetlić. Zrealizuję to w przyszłym roku, bo w tym nie starczy funduszy.
 3. O kaplicy powie Prezes PUKiZ Rafał Osinka w „wolnych wnioskach i informacjach”.
 4. To własność PUKiZ.
 
Odpowiedź Wójta na zapytania Radnego Franciszka Majchera:
 1. Poproszę Panią Jolantę Bazylak o zajęcie się sprawą. Może są firmy, które zajmują się ratowaniem kasztanów.
 2. Był taki projekt, żeby uregulować problem parkowania na ul. Szkolnej. Żeby wyznaczyć miejsce na parowanie na chodniku.
1121 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
Odpowiedź Wójta na pytanie Radnej Renaty Bakun:
 1. Problem ze śmietnikami jest taki, że przejezdni wrzucają śmieci. Jak by nie było śmietnika, to by nie śmiecili. W innych sołectwach mają śmietniki i o nie mieszkańcy dbają, sprzątają na przystankach. To jest zadanie sołeckie. Możecie to zaplanować w ramach funduszu sołeckiego.
Odpowiedź Wójta na pytanie Radnego Wiesława Derezińskiego:
 1. Traktuję to jako interpelację. Proszę o sporządzenie interpelacji. Wtedy wystąpimy do energetyków o zajęcie się tym problemem.
 2. Sprawę Polskich Wód potraktujemy tak samo. Też proszę o interpelacje.
1125 Radna Elżbieta Januszkiewicz opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 13 Radnych)
 
Ad. 13
Wolne wnioski i informacje.
Prezes PUKiZ Rafał Osinka przedstawił projekt kaplicy wraz z kosztorysem.
Projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Wójt Radosław Król: Co najlepiej by było w tym roku zrobić?
Paweł Mań, PUKiZ: Stan surowy otwarty. 146 tys. zł brutto.
Wójt Radosław Król: Należy przeprowadzić prace, które można teraz wykonać. Wyznaczyć kierownika budowy, przygotować plac.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Pkt. 7 kosztorysu. Myślę, że ten punkt PUKiZ mógłby wykonać taniej.
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: To co jesteśmy w stanie zrobić sami, to może być taniej. Natomiast jeżeli musimy wynająć firmę, to już nie.
Wójt Radosław Król: Nie możemy podłączyć się do kanalizacji?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Będzie drożej.
Wójt Radosław Król: Moglibyśmy zrobić wspólnie. Gmina zrobiłaby linię kanalizacji od ul. Kajki pod górę w kierunku cmentarza, a wy zrobilibyście przyłącze. Podzielili byśmy się kosztami. Czy 33 m2 powierzchni kapliczki nie jest za mało?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Wystarczająco. Analizowaliśmy to.
 
Ad. 14
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XLV sesji został wyczerpany w związku z tym zamykam XLV sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1146.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Wydminy
 
Grażyna Plato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokółował: Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:14:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:14:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:14:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony