ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2009 z posiedzenia Rady Gminy Wydminy z dnia 22 października 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach w godzinach od 1000 do 1515 XXIX Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-08 20:45:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ
Nr XXIX/2009
z posiedzenia Rady Gminy Wydminy
z dnia 22 października 2009 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach
w godzinach od 1000 do 1515
XXIX Sesja Rady Gminy Wydminy V kadencji


Porządek obrad posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu (zał. nr 2). Sesja rozpoczęła się w obecności 14 radnych, co stanowiło 93,33 % frekwencji. 

Ad.1

PRG – powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja została zwołana prawidłowo, jest wymagane quorum, Rada może podejmować uchwały. Otworzył XXIX sesję Rady Gminy Wydminy.
Ad.2

PRG – na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję Panią Radną Grażynę Plato.

Ad.3

PRG -  czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.

Głosowanie:
Za – 11 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu

PRG - protokół z ostatniej sesji został przyjęty.

Ad. 4.

Radna Duda – oczekuję odpowiedzi w sprawie, która została już poruszona na wcześniejszej sesji, dot. kontynuacji drogi w miejscowości Talki. Czy w tym roku prace te zostaną dokończone?

Radny Kobiela – od pół roku wieś Sucholaski czeka na wiatę przystankową, jak długo jeszcze ten stan będzie trwał? We wsi Sucholaski są miejsca, gdzie brakuje oświetlenia, a wiesza się lampy w miejscowościach, które nie należą do naszej gminy. Proszę powiedzieć, kto w gminie odpowiada za oświetlenie?

Radny Krzywicki – drugi rok proszę o postawienie wiaty przystankowej w miejscowości Ranty. Jak długo mieszkańcy tej miejscowości będą jeszcze czekać?

Radna Plato – od ubiegłego piątku nie ma oświetlenia we wsi Gawliki Wielkie. Mija tydzień i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Kolejne pytanie, to czy w projekcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wydminy” jest ujęta wymiana lamp przy boisku szkolnym przy ZS w Gawlikach Wielkich?

Ad. 5

Informacja o pracy Wójta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Samborski – czy Pani Zastępca Wójta, mogłaby przedłożyć Radzie informacje o swojej pracy?

Wójt Monika Łępicka – Gij – proponuję, aby Pani z-ca Wójta w pkt. „Wolne wnioski” przedstawiła Państwu taką informację.

Radny Kobiela – proszę powiedzieć, czy sprawa przedłużenia dzierżawy „EMI – ROL” została pomyślnie załatwiona. Miała być przeprowadzona droga dojazdowa do tego sklepu?

Wójt Monika Łępicka - Gij – nie znam sprawy, sprawdzę. Przedstawię Państwu analizę złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.

Analiza złożonych oświadczeń majątkowych pracowników stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

PRG – w punkcie tym głos zabiorą Panie z komisji egzaminacyjnej i przedstawią „Analizę i interpretację wyników sprawdzianu i egzaminu w gimnazjum w Wydminach”.
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009 – stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy wnioskuje o to, aby:
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej szczegółowo zbadała sprawę struktury oświatowej na terenie gminy, jak również przeprowadziła analizę budżetu w poszczególnych szkołach, oraz przedstawiła Radzie z czego wynikają znaczące różnice w poszczególnych szkołach. Szkoła w Orłowie w poprzednim roku szkolnym miała najmniejszą ilość uczniów (32), a koszt utrzymania jednego ucznia był znacznie większy niż w pozostałych szkołach. W Orłowie jest to koszt 14 674,72, natomiast dla porównania w Wydminach 5 746,28. Średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział w szkole w Orłowie to 6,40, gdzie dla porównania w szkole w Wydminach jest to liczba 22,32. Z danych tych wynika, że szkoła w Orłowie generuje ogromne koszty utrzymania ucznia.

Głosowanie nad wnioskiem:
Za – 12 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
1 radny nie brał udziału w głosowaniu

PRG – wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, został przyjęty.

Radny Cedrowski zwrócił uwagę , że w SP Talki i SP Zelki liczba dzieci jest porównywalna, natomiast wydatki w SP Talki są o prawie 160 tys. zł większe niż w SP Zelki. Prosi o wyjaśnienie z czego wynika różnica.

p. o. Dyrektor BOS wyjaśnił, że przy SP Talki istnieje świetlica i stołówka, co może również powodować zwiększenie kosztów.

PRG podsumowując, stwierdził że dyskusja ta zmierza w jednym kierunku – likwidacji szkoły w Orłowie. Rada musiałaby wtedy podjąć uchwałę w sprawie likwidacji szkoły w Orłowie. Pytanie, kto będzie projektodawcą uchwały? Projektodawcą uchwały może być Pani Wójt, Klub Radnych lub grupa trzech radnych. PRG, ani jako osoba prywatna , ani jako PRG, ani klub PRG nie podejmie się przygotowania takiego projektu uchwały.

Pani Wójt Monika Łępicka – Gij poprosiła Panią Dyrektor SP Orłowo o to, aby w miarę możliwości przygotowała analizę przedstawionych danych.

Ad. 7

PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij  – projekt uchwały w sprawie  porozumienia z powiatem Giżyckim dotyczącego ustalenia warunków finansowania zadania „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1942N Zelki – granica powiatu” zakłada wykonanie chodnika przy Kościele w miejscowości Zelki.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu


Uchwała Nr XXIX/169/2009 w sprawie porozumienia z Powiatem Giżyckim dotyczącego ustalenia warunków finansowania zadania „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1942N Zelki – granica powiatu” została przyjęta i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Giżyckim dotyczącego ustalenia warunków finansowania zadania „Remont nawierzchni poprzez ułożenie masy mineralno – asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1712N Malinka – Siemionki – Wydminy” zakłada wykonanie nawierzchni drogi od strony Wydmin w kierunku na Siemionki na odcinku około 300 – 400 m..


PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXIX/170/2009 w sprawie porozumienia z Powiatem Giżyckim dotyczącego ustalenia warunków finansowania zadania „Remont nawierzchni poprzez ułożenie masy mineralno – asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1712N Malinka – Siemionki – Wydminy”  została przyjęta i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.


Ad. 9
PRG – proszę projektodawcę o wprowadzenie.

Wójt Monika Łępicka – Gij - proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Pani Skarbnik  - główna zmiana dotyczy przesunięcia środków z zadania „Przebudowa ulicy Smętnej na odcinku Wydminy – Wężówka” w kwocie 44.000,00 zł na zadania: wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1942N Zelki - granica powiatu w kwocie 4.000,00 zł oraz remont nawierzchni poprzez ułożenie masy mineralno – asfaltowej na drodze powiatowej nr 1712N do Siemionek w kwocie 40.000,00 zł. Zmian w planie dokonano również na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększającej dotację celową w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Równać Szanse”, ponadto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zmniejszającego plan na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 135,00 zł. Kolejną zmianę dokonano ze względu na potrzeby wynikłe podczas realizacji budżetu, między innymi wprowadzenie zadania „Zakup wykrywacza metalu i dwóch pomp głębinowych na przepompownie ścieków” w kwocie 30.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 20.584.078,77 zł, a po stronie wydatków zamyka się kwota 22.722.445,77 zł. Proszę o pytania.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 11 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.

PRG – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXIX/171/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009  została przyjęta i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.


Ad. 10

PRG – proszę o wprowadzenia.

Wójt Monika Łępicka – Gij – projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Wydminy w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu podyktowany jest tym, iż taką uchwałę może podjąć Sejmik Województwa, a nie Rada Gminy. Wynikło to ze zmiany przepisów.

PRG odczytuje projekt uchwały.

PRG – proszę o przedstawienie opinii komisji wspólnej.

Komisja wspólna: za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny.

PRG – czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania.

Głosowanie:
Za – 13 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXIX/172/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 została przyjęta i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.


Ad. 11

Wójt Monika Łępicka – Gij – odpowiem teraz na Państwa interpelacje:
Interpelacja Radnej Duda – w tym roku remont nie zostanie przeprowadzony.
Interpelacja Radnego Kobieli – wiata przystankowa zostanie zamontowana do 24 października br., za 2 dni. Odnośnie oświetlenia – Sucholaski, nie uda się tego zrobić przy tej inwestycji. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i dalsze prace zostaną wykonane w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o lampy zawieszone w Pietraszach, które nie należą do naszej gminy, było to niedopatrzenie ZE, jak również projektanta. W przyszłym tygodniu mam umówione spotkanie z Panią Wójt Świętajna, podczas którego postaramy się rozwiązać tą sprawę.
Interpelacja Radnego Krzywickiego – jeżeli chodzi o wiatę przystankową w Rantach, to potrzeby jest podest. W tym roku nie uda się już tego zrobić mieszkańcom.
Interpelacja Radnej Plato – brak oświetlenia w Gawlikach Wielkich zostało już zgłoszone, jest tam przewidziana wymiana szaf sterujących, wówczas problem powinien ustąpić.

PRG -  przedstawię Państwu analizę oświadczeń majątkowych radnych.

Analiza oświadczeń majątkowych radnych
stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Z-ca Wójta Agnieszka Hajdukiewicz –  trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku na kanalizację. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie w celu podpisania umowy na budowę stołówki przy ZSO w Wydminach. Został złożony wniosek na przebudowę ul. Dworcowej w Wydminach, jak również  wniosek na przebudowę budynku w Pietraszach.

PRG – czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?

Dyrektor SP Talki – dobiegł końca ostatni etap modernizacji Szkoły w Talkach. Dziękuję Państwu bardzo za wsparcie finansowe.

Dyrektor ZGKiM – na ostatniej sesji Rady Gminy Pani Radna Wanda Duda zwróciła uwagę na wysoki koszt pracy koparki w m. Pamry. Chciałbym wyjaśnić, że do kwoty tej jest wliczona nie tylko praca koparki, ale również opłata za badanie wody ( praca koparki to koszt 400 zł, opłata za zbadanie wody 536 zł).

Radny Samborski – przedstawię Państwu protokół pokontrolny komisji rewizyjnej  dot. oceny w zakresie realizacji zadań przez Urząd Gminy i ZGKiM dot. gospodarki odpadami, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków – I półrocze 2009 r.

Protokół komisji rewizyjnej stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Wójt Monika Łępicka – Gij – zapoznałam się z tym protokołem, żadnych uwag nie zgłaszam.

PRG – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam posiedzenie XXIX sesji Rady Gminy Wydminy


Protokołowała:                        Zatwierdził
Anna Binik                            Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Binik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Binik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-08 20:45:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-08 20:45:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-25 13:22:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony