ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wydminy: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - jesień 2014Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wydminy: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - jesień 2014

Szczegóły informacji

Wydminy: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - jesień 2014

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Gminy Wydminy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 330032 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-10-13 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-10-13 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2014-10-06 przez Andrzej Kosiba

Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Wydminy: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - jesień 2014
Numer ogłoszenia: 330032 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Wydminach , ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4210019, 4210083, faks 087 4210019.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warmia.mazury/wydminy_gmina_wiejska
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - jesień 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - jesień 2014 Usługi konserwacyjno-naprawcze polegające na profilowaniu i równaniu wraz z uzupełnieniem kruszywem dróg gminnych gruntowych i żwirowych oraz uzupełnienie nierówności i wyrw w nawierzchni utwardzonej: 1 Naprawa dróg po rajdzie Czarnówka Syba 1 d.1 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2 550*3.50 = 1925.00 2 d.1 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego (przekruszonej mieszanki) pojazdami samowyładowczymi na odległość śr. do 10 km z załadunkiem mechanicznym Uwaga: wykonanie mieszanki kruszywa( kruszywo z 30% dodatkiem kruszywa łamanego), załadunek, dowóz oraz rozładunek na wskazane miejsce na remontowanej drodze / w uzupełniane miejsca przy profilowaniu (poz.1 kosztorysu) t 130 3 d.1 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokr.km 0.95 2 Naprawy konserwacyjne dróg gminnych 4 d.2 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - równanie jednokr. km 9.5 5 d.2 Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym z rozładunkiem we wskazanym miejscu (kruszywo naturalne drogowe)t 240.00 Materiał - Wykonawcy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniajacych do 50% zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 2.Wykaz wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług (Załącznik nr 7 do SIWZ) z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały zrealizowane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 2.Wykaz sprzętu (Załącznik nr 8 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 2.Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 2.Opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC na kwotę 30 000zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury/wydminy_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74 , 11-510 Wydminy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74 , 11-510 Wydminysekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Kosiba
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Kosiba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-06 13:06:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-06 13:07:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-31 09:50:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony