ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XX/128/2008 z załącznikami - w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, sposobu podziału środków na nagrody przyznawane przez organ prowadzący szkoły i przez dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-06 09:35:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała Nr XX/128/2008 z załącznikami

                             
Uchwała Nr XX/128/2008
Rady Gminy Wydminy
z dnia 18 grudnia 2008r.
 
 
w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, sposobu podziału środków na nagrody przyznawane przez organ prowadzący szkoły i przez dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.
 
Na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821, Dz.U. z 2008r. Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Nauczycielom, którzy przepracowali w szkole co najmniej rok, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze może być przyznana nagroda dyrektora szkoły, zespołu szkół lub nagroda Wójta.
 
§ 2
1.      Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art.49 Karty Nauczyciela, będącego w dyspozycji organu prowadzącego  i dyrektora szkoły lub zespołu szkół.
2.      Fundusz nagród stanowi 1% planowanego corocznie osobowego funduszu wynagrodzeń szkół prowadzonych przez gminę, z czego do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje 0,2% i 0,8% do dyspozycji dyrektora szkoły (zespołu szkół).
3.      W budżecie gminy wydziela się środki na nagrody, o których mowa w uchwale.
 
§ 3
Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagrody, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.
 
§ 4
Traci moc uchwała nr XIII/70/2007r.  Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2007r., w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, sposobu podziału środków na nagrody przyznawane przez organ prowadzący szkoły i przez dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.
 
§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
                                                                      
 
 
           
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
                                                                                                Roman Sokalski
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/128/2008                           Rady Gminy Wydminy                                               z dnia 18 grudnia 2008r.                                    
                                                                                                                            
 
 
 
Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagrody.
 
 
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.
 
§ 1
 
1.      Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Wydminy z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego  i dyrektorów szkół.
2.      Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół  prowadzonych przez Gminę Wydminy.
 
 
Rozdział II
Kryteria przyznawania nagród.
 
§ 2
 
1.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, realizację innych zadań statutowych oraz zadań pozaszkolnych.
2.      Nagroda organu prowadzącego zwana dalej „nagrodą Wójta” może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej pięć  kryteriów, o których mowa w ust.4.
3.      Nagroda dyrektora, może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej cztery kryteria, o których mowa w ust.4.
4.      Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:
1)     w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
b)     podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
c)     osiąga wymierne efekty w pracy dydaktycznej potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych co najmniej I stopnia (rejonowych),
d)     posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
e)     przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
f)      organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g)     posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
h)     umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi nauczycielami,
i)       uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania.
2)     w zakresie pracy opiekuńczej:
a)      zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,
b)     prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży,
c)     organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,
d)     zapewnia bezpieczne warunki do nauki w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3)     w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a)      troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
b)     angażuje się w remonty szkoły,
c)     pozyskuje środki pozabudżetowe na rzecz szkoły,
d)     umiejętnie gospodaruje środkami finansowymi szkoły,
e)     podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu wspomagania działalności statutowej szkoły,
f)      dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym oraz z radą pedagogiczną i radą szkoły,
g)     prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
h)     prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i)       wzorowo kieruje szkołą,
4)     w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a)      udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b)     udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli  podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
c)     promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeniach oraz instytucjach.
 
Rozdział III
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
 
§ 3
 
1.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:
1)     dla nauczyciela:
a)      dyrektor szkoły,
b)     rada pedagogiczna,
c)     zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
 
2)     dla dyrektora szkoły:
a)      wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,
b)     rada pedagogiczna,
c)     zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
 
2.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
1)     rada pedagogiczna,
2)     zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
 
3.      Uzasadnienie wniosku o nagrodę powinno zawierać konkretne i wymierne efekty pracy osiągane przez osobę mianowaną do nagrody, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody.
4.      Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu.
5.      Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane przez dyrektora szkoły wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
 
Rozdział IV
Tryb przyznawania nagród.
 
§ 4
 
1.      Wójt może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę wyróżniającemu się nauczycielowi oraz dyrektorowi.
2.      Dyrektor może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi.
3.      Przyznanie nagrody dyrektora wymaga  uprzedniego zaopiniowania przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
4.      Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana  w innym uzasadnionym terminie.
5.      Wnioski o przyznanie nagrody należy złożyć na dwa tygodnie przed planowanym terminem ich przyznania.
6.      Nauczyciel, dyrektor, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom o jej przyznaniu, którego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli oraz tryb
zgłaszania kandydatów do nagrody
 
 
W N I O S E K
 
o przyznanie nagrody Wójta Gminy / Dyrektora Szkoły Podstawowej /
Dyrektora Zespołu Szkół  w …………………………………
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy / Dyrektora Szkoły /
Dyrektora Zespołu Szkół
 
Panu/Pani …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
urodzonemu/ej ……………………………………………………………………
(data)
Wykształcenie: ……………………………… …………………………………..
Stopień awansu: ………………………………………………………………….
Staż pracy w szkole: ……………………………………………………………..
Miejsce pracy:  …………………………………………………………………..
(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony)
……………………………………………………………………………………
(stanowisko)
Dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, wójta, dyrektora- rok otrzymania: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień):………………………………
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opinia Rady Pedagogicznej:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Opinia Zakładowej Organizacji Związkowej:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
 
Sporządzający wniosek:
 
……………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)                                              (pieczęć)                                                                (podpis)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-06 09:35:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-06 09:35:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:12:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony