ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr VI/22/2007 - w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wydminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-16 09:45:04 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała Nr VI/22/2007

                                   
U C H W A Ł A  Nr.VI/22/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie:     szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wydminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U.  z 2002r. Nr 153, poz 1271, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z  2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.  z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2005r.Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, z 2006r. Nr 104, poz. 708, z 2006r. nr 187, poz. 1381, z 2006r. Nr 170, poz. 1217  i 1218, z 2006r. Nr 249, poz. 1832
R a d a  G m i n y  uchwala co następuje:
§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz gminy Wydminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej „należnościami” od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2
 
 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
  • 1/  należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
  • 2/  nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku,
  • 3/  ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
  • 4/  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
  • 5/  w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
 2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.
 3. Umorzenie należności może nastąpić, jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego, potwierdzona zostanie przynajmniej jedna z przesłanek wymienionych w ust. 1.
 4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji o umorzeniu ustala się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja o umorzeniu podlega uchyleniu.
 5. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
 
§ 3

Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty uprawniony jest:
 1. Kierownik jednostki organizacyjnej gminy – jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku poprzedzającym rok podjęcia decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
 2. Wójt Gminy – jeżeli wartość należności przekracza jednorazowo kwotę, o której mowa w pkt 1,
 
§ 4
 
 1. Przez należności, o których mowa w § 3 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku występowania odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – ustalane na dzień wydania decyzji.
 2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
 
§ 5
 
 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym osoba uprawniona na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację majątkową wnioskodawcy.
 2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania zapłaty.
 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.
 
§ 6

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacie następuje:
 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji administracyjnej,
 2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 7

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.1291).
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
§9

Kierownik jednostki organizacyjnej gminy przedstawia Wójtowi Gminy wykaz umorzonych należności, w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału.
§10

Traci moc uchwała Nr LV/256/2002 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Wydminy


Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-16 09:44:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-16 09:45:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony