ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji KK.6220.8.2023.2024

Wydminy, dnia 3 kwietnia 2024 r.
KK.6220.8.2023.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 3 kwietnia 2024 r. wydana została decyzja znak: KK.6220.8.2023.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach.
 
Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Wydminy działającą przez pełnomocnika – Panią Dianę Bielewicz - Falęcką.
 
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00.
 
Treść ww. decyzji zostaje udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: KK.6220.8.2023.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wydminy (Referat Komunalny Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).
 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
 
 
 
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostało
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 3.04.2024 r.
 
Pełnący Funkcję
Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-03 13:53:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-03 13:59:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03 14:02:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o ocenie jakości wody - wodociąg publiczny Orłowo

Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Orłowo

Wydminy, dnia 27 marca 2024 r.
 
KK.0050.11.2024
 
 
Informacja o jakości wody
 
Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. - Dz. U. 2023 r. poz. 537 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy informuje o jakości wody.
 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
stwierdza, iż woda pobrana z wodociągu publicznego Orłowo,
– jest przydatna do spożycia.
 
 
Woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1A i 1C (tab.1) oraz parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1C (tab. 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Informacja sporządzona została na podstawie oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.
 
 
 
Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 10:00:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 10:01:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 10:01:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o jakości wody - wodociąg publiczny Pamry

Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Pamry

Wydminy, dnia 27 marca 2024 r.
 
KK.0050.10.2024
 
 
Informacja o jakości wody
 
Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. - Dz. U. 2023 r. poz. 537 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy informuje o jakości wody.
 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
stwierdza, iż woda pobrana z wodociągu publicznego Pamry,
– jest przydatna do spożycia.
 
 
Woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1A i 1C (tab.1) oraz parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1C (tab. 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Informacja sporządzona została na podstawie oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.
 
 
 
Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 09:57:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 09:57:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 09:57:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Biała Giżycka

Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Biała Giżycka

Wydminy, dnia 27 marca 2024 r.
 
KK.0050.9.2024
 
 
 
Informacja o jakości wody
 
Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. - Dz. U. 2023 r. poz. 537 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy informuje o jakości wody.
 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
stwierdza, iż woda pobrana z wodociągu publicznego Biała Giżycka,
– jest przydatna do spożycia.
 
 
Woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1A i 1C (tab.1) oraz parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1C (tab. 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Informacja sporządzona została na podstawie oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.
 
 
 
Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 09:38:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 09:39:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 09:39:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Wydminy

Ocena jakości wody - wodociąg publiczny Wydminy

Wydminy, dnia 27 marca 2024 r.
 
KK.0050.8.2024
 
 
 
Informacja o jakości wody
 
Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. - Dz. U. 2023 r. poz. 537 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy informuje o jakości wody.
 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
stwierdza, iż woda pobrana z wodociągu publicznego Wydminy,
– jest przydatna do spożycia.
 
 
Woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1A i 1C (tab.1) oraz parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1C (tab. 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Informacja sporządzona została na podstawie oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.
 
 
Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 09:24:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 09:24:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 09:24:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji